W związku z realizacją projektu w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy zapytania ofertowe: